ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ά

Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1ο

α. Ιδρύεται στον Πειραιά ένα επιστημονικό ιατρικό Σωματείο με τον τίτλο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ & ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ». Οτίτλοςστηναγγλικήείναιωςεξής: «Severe and enduring mental disorder research association».

β. Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι κυκλική, γράφει στην περιφέρεια τον τίτλο της Εταιρείας και στο κέντρο το έτος ίδρυσης της (2013).

γ. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Πειραιάς, σε ακίνητο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου & Ανδρούτσου 147.

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της Ψυχιατρικής επιστήμης σε θέματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι, αναφερόμενοι εδώ κατά τρόπο ενδεικτικό και όχι περιοριστικό, είναι:

1. Η προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εαταιρείας και των επιστημόνων οι οποίοι ασχολούνται με την Ψυχιατρική, καθώς και εκείνων οι οποίοι ανήκουν σε άλλους συναφείς επιστημονικούς κλάδους. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας και Εταιρειών συγγενών ή και άλλων επιστημών, που αφορούν σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα των σοβαρών και επιμενουσών ψυχικών διαταραχών (όπως Νοσηλευτικής Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας κλπ), με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή φροντίδας ασθενών που πάσχουν από σοβαρές και επιμένουσες ψυχικές διαταραχές, καθώς και την έρευνα σε συναφή θέματα.

2. Η προαγωγή της εκπαίδευσης και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, εργοθεραπευτών, κοινωνιολόγων, νομικών και άλλων επιστημόνων, με τη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τόσο στο κύριο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχιατρικής όσο και σε συγγενή επιστημονικά αντικείμενα. Επιπλέον, η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας των νέων επιστημόνων μέσω υποτροφιών και χορηγιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επί των εξελίξεων στην Ψυχιατρική.

3. Η προαγωγή της έρευνας και των ερευνητικών μελετών στην Ψυχιατρική και ιδιαιτέρως στους τομείς της οι οποίοι σχετίζονται με μείζονες επιστημονικούς κλάδους έιτε των ιατρικών έιτε των ανθρωιστικών επιστημώμ (νοσηλευτική, κοινωνιολογία, ψυχολογία, νομική κ.α.).

4. Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων αποτελεσματικών μεθόδων για την πρόληψη και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών σε ευαίσθητους πληθυσμούς.

5. Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ψυχιάτρων, νοσηλευτών , ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, νομικών και άλλων επιστημόνων σε θέματα Ψυχιατρικής και ιδιαίτερα σε θέματα φροντίδας σοβαρών και επιμενουσών ψυχικών διαταραχών που αφαορούν την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

6. Η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

7. Η δημόσια παράσταση, παρουσία και έκφραση γνώμης για όλα τα θέματα που αφορούν την προώθηση των σκοπ’ων της εταιρείας.

8. Η αποφυγή οποιασδήποτε επιρροής που να αναιρεί την επιστημονική ελευθερία και ανεξαρτησία της Εταιρείας. Επίσης η αποφυγή οποιασδήποτε απόκλισης από τους σκοπούς και το έργο της Εταιρείας και η εξασφάλιση της ελεύθερης και αδέσμευτης έκφρασης των μελών της. 

Μπορείτε να κάνετε λήψη του ολόκληρου του επίσημου καταστατικού της "Ανάκτησης" από εδώ.


Εκδηλώσεις-Συνέδρια

Καμία εκδήλωση

Τελευταία Ενημέρωση